top of page

      彌勒菩薩在佛教史上的地位,是非常之特殊,很多初機者可能未必知道,彌勒菩薩有兩種不同的身份。一是信仰的,一是實際的。就信仰而言,彌勒菩薩是當來下生的彌勒尊佛,對於宇宙人生的真理十分透徹,曾經七佛授記。事實上,顯密兩宗對彌勒菩薩,都是有很深厚的信仰。

 

      就實際而言,也就是史實的,傳說五代後梁時的布袋和尚,即是彌勒菩薩的化身。布袋和尚是浙江奉化人,自稱為契此。他長得矮矮胖胖的,整天笑容滿面,常以竹枝挑著大布袋在街上化緣,所以大家都稱他為布袋和尚。宋朝時,岳林寺依布袋和尚的形像塑造了彌勒菩薩像,自此天下佛寺山門也紛紛仿效,以笑口常開、大肚能容之彌勒菩薩像為鎮山之寶。

 

      而此尊九龍夜明珠所塑之彌勒菩薩殊聖之處為何?「心包太虛、量周沙界」;在五欲六塵裡面有肚量能包容,即能遍滿十方世界,法雨諸寶施與眾生,供養一切諸佛、菩薩,隨意自在成就。所求如願,壽長命遠、財寶豐饒。誠心修持信仰者,此尊彌勒菩薩必會賜福添財延壽,加持於歷代祖先系統,則會庇佑子孫財源廣進、事業順利,因其所蘊含之聖能乃為財神之能。

 

      財神,顧名思義就是掌管天庫財富之神。祂也是藏密護法中的一股龐大力量。財神除護持佛法外,還負責掌管、濟度眾生所有的功利事業。此尊九龍夜明珠彌勒菩薩像示現綠、白、紅、黃、黑五股能量,是五方財神持有的身語功德加持的聖能,行者若是供養、禮拜、依止並修習,當令滿足任何心願,資財豐饒,不虞匱乏,能夠為行者帶來財富與種種珍寶。

 

 

綠聖能為一切貧苦眾轉大法輪,賜予世財、法財。令修持者一切所作成功、圓滿,能淨化惡運障礙,成就一切願望,使一切受用富饒增長。

 

黃聖能為大護法之能,能財源廣進免除窮困,能增長福德、壽命、智能,物質及精神上之受用。

 

紅聖能是招聚人緣、財富飲食名利一切受用富饒廣增。即使是赤貧者,亦能免除窮困及一切經濟困境,獲得世間財的利益。 

 

白聖能乃是觀世音菩薩的慈悲化現,主司智慧、功德及財富,能祛除疾病,除去一切貧苦、災難障礙,增長一切善業,於生活一切受用富饒增上,令眾生財富資糧豐足、具足幸運。

 

黑聖能乃是五方佛的東方金剛不動佛,為了利益娑婆眾生能脫離窮困之苦惱,而化現驅除所有惡運糾纏,並使一切善願都能心想事成圓滿無礙之能量。

 

 

bottom of page